Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Leenvanputfotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Leenvanputfotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Leenvanputfotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
Leenvanputfotografie, gevestigd aan Lupine-Oord 59 3991 VH Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

gegevens:
Website:          www.leenvanput.nl
mail:                 leenvanputfotografie@gmail.com
telefoon:           06-44006363
KVK-nummer:   30248595 – KvK te Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– factuurnummer

Verwerkingsdoel
Leenvanputfotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Leenvanputfotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • een gerechtvaardigd belang van Leenvanputfotografie, waaronder mede wordt verstaan het     onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Leenvanputfotografie aan betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leenvanputfotografie zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Leenvanputfotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gebruik van cookie op website
Leenvanputfotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Leenvanputfotografie is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

Links naar websites van derden
Op de website Leenvanputfotografie zijn links naar websites van derden te vinden, zoals van opdrachtgevers. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites. Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of websites.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Leenvanputfotografie via leenvanputfotografie@gmail.com.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Leenvanputfotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.
Voor reeds geplaatste foto’s op de website van Leenvanputfotografie is in het verleden mondeling toestemming verleend door geportretteerde(n). Deze foto’s zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier een uitzondering op te maken. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gedaan via leenvanputfotografie@gmail.com.

Beveiliging van door Leenvanputfotografie vastgelegde gegevens
Leenvanputfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leenvanputfotografie@gmail.com