Algemene voorwaarden LeenvanPutFotografie

versie: 26 februari 2021

Onderstaande Algemene Voorwaarden (van DuPho en aanvullende voorwaarden van LeenvanPutfotografie) zijn van toepassing op al het beeld materiaal en/of andere producten of diensten gemaakt of geleverd door Leen van Put, handelend onder de naam: LeenvanPutFotografie.
Bij het aangaan van een samenwerking met LeenvanPutFotografie, het ondertekenen van een overeenkomst van LeenvanPutFotografie, het boeken van een fotosessie, reportage of het bestellen van foto’s geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden als eerste van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf:
bedrijfsnaam: LeenvanPutFotografie
KVK-nummer: 30248595 bij de KvK te Utrecht
BTW nummer: NL001537427B86
e-mail: leenvanputfotografie@gmail.com
tel.nr: +31(6)44006363
website: www.leenvanput.nl
adres: Lupine-Oord 59, 3991 VH Houten

Dupho
LeenvanPutFotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van LeenvanPutFotografie.

Annulering en/of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
1) LeenvanPutFotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door het de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Technische problemen
LeenvanPutFotografie zal redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur. LeenvanPutFotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot brand, diefstal, ongeval of het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten, zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt . Iedere aansprakelijkheid van fotograaf is daarbij uitgesloten. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Online bestellingen producten
Overeenkomst, aanbiedingen en betalingen

 • Leenvanputfotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.
 • Leenvanputfotografie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leenvanputfotografie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de complete bestelling, dus inclusief eventueel benodigde betaling.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leenvanputfotografie.

Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 • De tarieven van Leenvanputfotografie zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.
 • Schade die Leenvanputfotografie lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Leenvanputfotografie komt volledig voor rekening en risico van koper.
 • De door Leenvanputfotografie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de door Leenvanputfotografie te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
 • Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Reclames en aansprakelijkheid

 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Leenvanputfotografie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leenvanputfotografie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele retourkosten komen in dit geval voor rekening van Leenvanputfotografie.
 • Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Leenvanputfotografie is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Leenvanputfotografie bekend was of behoorde te zijn.
 • Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
 • Leenvanputfotografie is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Garantie

 • Leenvanputfotografie staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
 • Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leenvanputfotografie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (per mail) mee te delen en zulks zonder dat Leenvanputfotografie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leenvanputfotografie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening

Disclaimer
Leenvanputfotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. Leenvanputfotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Leenvanputfotografie.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Leenvanputfotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.