Algemene voorwaarden LeenvanPutFotografie

Op al mijn aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho, gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam onder depotnummer 12/2022 van toepassing en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Ze zijn te downloaden via: Dupho algemene voorwaarden.

Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.