Algemene verkoopvoorwaarden Leenvanputfotografie te Houten.

22 september 2019

1. Definities en Toepasselijkheid
1.1 Leenvanputfotografie is gevestigd aan de Lupine-Oord 59 3991 VH te Houten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30248595.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leenvanputfotografie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie www.leenvanput.nl.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Leenvanputfotografie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leenvanputfotografie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst, aanbiedingen en betalingen
2.1 Alle aanbiedingen van Leenvanputfotografie zijn vrijblijvend en Leenvanputfotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro`s inclusief BTW en inclusief verzendkosten (binnen Nederland en België), tenzij anders is vermeld of overeengekomen.
2.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.
2.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Leenvanputfotografie.
2.5 Indien een aanbetaling moet worden gedaan, is de bestelling pas compleet indien deze aanbetaling is voldaan op de door Leenvanputfotografie aangegeven wijze. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Leenvanputfotografie. Leenvanputfotografie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leenvanputfotografie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de complete bestelling, dus inclusief eventueel benodigde betaling.
2.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leenvanputfotografie.
2.7 Voorzover niet later is overeengekomen dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het gekochte product.
2.8 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2.9 In geval van wanbetaling van de consument heeft Leenvanputfotografie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

3. Levering, leveringstermijn en risico-overgang
3.1 De tarieven van Leenvanputfotografie zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.
3.2 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Leenvanputfotografie. Schade die Leenvanputfotografie lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Leenvanputfotografie komt volledig voor rekening en risico van koper.
3.3 De door Leenvanputfotografie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3.4 Het risico van verlies of beschadiging van de door Leenvanputfotografie te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
3.5 Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

4. Retourzendingen
4.1 Na ontvangst van het product is het mogelijk – conform de Wet Verkoop op Afstand – om binnen 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Dit dient binnen 7 dagen schriftelijk (via e-mail) te worden gemeld aan Leenvanputfotografie. Hierbij dient tevens gemeld te worden in welke staat het product retour gezonden zal worden. Afhankelijk van de staat van het product zal (een deel van) het aankoopbedrag geretourneerd worden.
De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Leenvanputfotografie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leenvanputfotografie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele retourkosten komen in dit geval voor rekening van Leenvanputfotografie.
5.3 Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Leenvanputfotografie is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Leenvanputfotografie bekend was of behoorde te zijn.
5.4 Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
5.5 Leenvanputfotografie is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

6: Garantie
6.1 Leenvanputfotografie staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
6.2 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

7. Elektronische communicatie en bewijs
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Leenvanputfotografie (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Leenvanputfotografie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Leenvanputfotografie.
7.2 De administratie van Leenvanputfotografie geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leenvanputfotografie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (per mail) mee te delen en zulks zonder dat Leenvanputfotografie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leenvanputfotografie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leenvanputfotografie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leenvanputfotografie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 Leenvanputfotografie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

11: Copyright Leenvanputfotografie
11.1 Op alle teksten en illustraties van Leenvanputfotografie berust auteursrecht.
11.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Leenvanputfotografie, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
11.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Leenvanputfotografie via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
1.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Leenvanputfotografie toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.